Podmienky a pravidlá pobytu

Rezervácia: sa vykonáva na e-mail: chatapridedovke@gmail.com alebo telefonicky na tel. č.:+421 947 978 503. Rezervácia sa stáva záväznou zaslaním písomného potvrdenia rezervácie zo strany ubytovateľa.

Storno: Ak objednávateľ rezerváciu zruší alebo na pobyt nenastúpi má ubytovateľ právo na úhradu storno poplatku. Storno rezervácie sa vykonáva v písomnej forme doručenej na kontaktnú e-mailovú alebo poštovú adresu.

Storno poplatky: v dňoch pred nástupom na pobyt vyjadrené v % z ceny pobytu
• 60 – 31 dní: bez poplatku, 30 – 15 dní: 50%, 14 – 0 dní: 100%.

Ceny za ubytovanie: sú v súlade s platným cenníkom a sú prístupné na webovej stránke ubytovateľa. Ubytovateľ má právo zverejnené ceny meniť.

Nástup na pobyt: od 15:00 do 20:00 hod.
Odchod z pobytu: do 10:00 hod., toho istého dňa.

Kaucia: Pri nástupe na pobyt objednávateľ zloží vratnú kauciu vo výške 400,- € v hotovosti ako garanciu pre prípad zničenia alebo poškodenia inventára, ubytovacieho zariadenia alebo nedodržania pravidiel pobytu. Bez škodového pobytu je kaucia vratná v posledný deň pobytu a to po odovzdaní objektu.

• V Chate pri Dedovke (ubytovanie v súkromí) môže byť ubytovaný výlučne hosť, ktorý je na ubytovanie riadne prihlásený. Pri nástupe na pobyt sa každá osoba prihlásená na pobyt preukazuje platným identifikačným dokladom – občiansky preukaz, cestovný pas ai. V prípade jeho nepredloženia ubytovateľ nie je povinný ubytovanie poskytnúť. Počet ubytovaných (dospelých a detí) musí zodpovedať počtu osôb uvedených v objednávke/rezervácii.

Vo všetkých priestoroch objektu platí prísny ZAKAZ fajčiť a používať otvorený OHEŇ, vrátane SVIEČOK. Na fajčenie sú vyhradené vonkajšie priestory. Oheň je možné zakladať iba na vyhradenom mieste (kotlík, gril, krb). Ubytované osoby majú na zreteli zvýšené riziko požiaru a náhradu prípadnej škody.

• Celý objekt vrátane inventára sú v stave spôsobilom na riadne užívanie a nerušený pobyt. Pri nástupe na pobyt sa ubytovaný vo vlastnom záujme presvedčí o stave a funkčnosti zariadenia a prípadné závady bezodkladne nahlási ubytovateľovi. Za prípadné škody vzniknuté na majetku a zariadení v celom objekte a za škody spôsobené spoluubytovanými osobami zodpovedá ubytovaný podľa platných právnych predpisov.

• Ubytované osoby svojím správaním predchádzajú nebezpečenstvu zničenia alebo poškodenia ubytovacieho zariadenia vrátane jeho inventára. Nakladajú s elektrickou energiou, teplom a vodou efektívne a na triedenie odpadu použijú smetné koše a pripravené nádoby.

• V každej izbe je možnosť bezdrôtového pripojenia k internetu. Heslo je k dispozícii v spoločenskej miestnosti chaty. V každej izbe a spoločenskej miestnosti je možnosť sledovania káblovej a internetovej TV pomocou SMART TV. Diaľkový ovládač k TV a ďalšie ovládače sú umiestnené v interiéri chaty. Využívanie WiFi siete na sťahovanie filmov cez torrenty alebo iný nelegálny obsah (hudba, hry…) je prísne zakázané.

• V čase od 22:00 hod. do 7:00 hod. platí nočný kľud, ktorý je každá ubytovaná osoba povinná dodržiavať, jeho porušením hrozí priestupková pokuta.

• Ubytovanie domácich zvierat nie je povolené ani za poplatok. V prípade porušenia tohto zákazu ubytovateľ osoby prihlásené na pobyt neubytuje.

• Vnášanie akéhokoľvek vlastného zariadenia/vybavenia alebo vlastných tepelných zdrojov a varičov alebo vlastných plynových/elektrických spotrebičov, okrem predmetov osobnej hygieny (el. holiaci strojček, el. zubná kefka a pod.), a okrem bežných prístrojov (mobil, notebook, nabíjačka a pod.) do priestorov celého objektu je prísne zakázané.

• Akékoľvek zmeny, úpravy, opravy a zásahy do sietí a iných inštalácii, manipulácia s technickým, technologickým vybavením a zariadením v celom objekte a vykonávanie akejkoľvek činnosti ohrozujúcej bezpečnosť majetku a osôb, kt. sa v nej nachádzajú sú zakázané. Premiestňovanie nábytku bez súhlasu ubytovateľa nie je povolené.

Ubytovanému je odovzdaný k použitiu jeden kľúč, za jeho stratu alebo poškodenie sa účtuje 200,- € v hotovosti.

• Nie je povolené prenechať a poskytnúť objekt iným osobám, ktoré nie sú prihlásené na pobyt. Návštevy sú povolené len s predchádzajúcim súhlasom ubytovateľa. Prenocovanie návštevy nie je povolené.

• Vo vnútorných priestoroch ubytované osoby používajú domácu obuv, vonkajšiu obuv umiestňujú vo vstupnej chodbe chaty. V celom objekte platí prísny zákaz pohybovať sa v lyžiarskej zjazdovej obuvi, lyžiarskej bežeckej obuvi alebo cyklistickej obuvi. Táto obuv sa umiestňuje na vyhradenom mieste.

• Z bezpečnostných dôvodov rodičia alebo osoby, s ktorými je dieťa prihlásené na pobyt neponechávajú deti do 15 rokov bez dozoru a za každých okolností nesú za deti plnú zodpovednosť.

Do WC a odpadov umývadiel, drezov je zakázané vhadzovať akékoľvek predmety, hygienické potreby, potraviny, alebo vylievať tekutiny, ktoré nie sú na tento účel určené. V prípade upchatia odpadového potrubia v dôsledku nedodržania uvedeného pokynu sa uplatňuje náhrada škody v celom rozsahu.

• Ubytovateľ alebo ním poverená osoba si vyhradzuje právo vstúpiť počas doby trvania pobytu do priestorov celého objektu za účelom vykonania služobných povinností, (nutné opravy a údržba, havarijné stavy a pod.) a v prípadoch podozrenia porušovania pravidiel pobytu.

• Ubytovateľ si vyhradzuje právo okamžite ukončiť pobyt ak ubytované osoby hrubo porušujú dobré mravy alebo pravidlá pobytu, ak spôsobia výrazné poškodenie majetku, alebo ak ich správanie je neprístojné a neumožniť ďalší pobyt osobám, u ktorých už v minulosti došlo k takémuto správaniu.

Ubytovaný pri každom odchode v celom objekte uzavrie vodovodné uzávery, zhasne osvetlenie, vypne elektrické spotrebiče, zatvorí všetky okná, dvere a zamkne všetky dvere vrátane vchodových a vstupnú bránu.

• Po ukončení pobytu pred jeho odovzdaním ubytované osoby vykonajú základné upratanie: použité uteráky/osušky odložia na podlahu v izbe, umyjú kuchynský riad, vyčistia kotlík, gril a krb, vyprázdnia chladničku od potravín, vysypú všetky smeti na miesto k tomu určené a odovzdajú kľúč ubytovateľovi.

• Objednávateľ sa pred uskutočnením objednávky/rezervácie oboznámi s podmienkami a pravidlami pobytu a potvrdením vyslovuje s nimi bezvýhradný súhlas a zaväzuje sa ich dodržiavať.

• Ubytované osoby sú povinné oboznámiť sa a dodržiavať podmienky a pravidlá pobytu. Ich neznalosť nie je dôvodom na neplnenie povinností a ich porušenie zakladá právny nárok ubytovateľa odstúpiť od poskytnutia ubytovania pred uplynutím dohodnutého času.

Tiesňové telefónne čísla:

Polícia: 158
Záchranná zdravotná služba: 155
Hasičská a záchranná služba: 150
Integrovaný záchranný systém: 112
Telefónne číslo na ubytovateľa: +421 947 978 503